ಸಾಂ. ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಭಾ ಕಿರೆಂ ಸಮ್ಮೇಳನ್ 27-9-1963 ಸಾಂತ್ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಆನಿ ತೆದಾಳಾಚೆ ವಿಗಾರ್ ದೆ. ಮಾ.ಬಾ. ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾಂಚಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾಂತ್ ದೆ. ಪ್ಲಾಸಿಡ್ ಸೊಜಾಂಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಖಾಲ್ 11 ಜಣಾಂ ಭಾವ್ ಭೈಣಿಂ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ.

ದೆ. ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ದೆ. ಜೆ.ಬಿ. ಸಲ್ಡಾಞ, ದೆ. ರೊಮಾನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆ ತವಳ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಖಾಂಬೆ ಸಭೆಚೆ ಸುರ್ವಿಲೆ ಸಾಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ 2012 ಜನೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕೋಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಆಸಾ. 2 ಗೌರವ್ ಸದಸ್ಯಾಂ ಸವೆಂ 16 ಸದಸ್ಯ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ 4 ಜಣ್ ಭಯ್ಣಿ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂಚೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ವಿತೊರ್ ದೊಮೆಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಅತಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.


ಸಭೆಚೆ ಮುಖ್ಯ ಧ್ಯೇಯ್: ಘರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂದುನ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚಿ. ಗರಿಬಾಂಕ್ ಖಾಣಾ ವರ್ವಿ ದಿಂವ್ಚಿ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಥರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹÉಸೊಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಒಕ್ತಾಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಕ್ ಲಗ್ನಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಕುಮಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ. ಹಾಚೆ ಶಿವಯ್ ಆಮಿಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅತೀ ದುರ್ಬಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.

ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ 4 ಜಣ್ ಗರಿಬ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಪೊಸ್ಕಿಂ ಕರ್ನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ 12 ವಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಖರ್ಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಆನಿ ಸೆಜಾರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತಕ್ರಾರ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ರಾಜಿ ಸಂಧನಾಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.


ಆಮ್ಚೊ ಏಕ್ ಭಾವ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವಾರಾಡೊ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾ.


ದುರ್ಬಳ್ಯಾಂಚಾ ಸೆವೆಚಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚಿ ಘುಟಾಚಿ ವಂತಿಗಿ, ವಿಗಾರಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ವರ್ಸಾಕ್ 2 ಫೆಸ್ತ್ ಮಿಸಾಂ ವೆಳಿಂ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಇಜ್ಮೊಲ್, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಜಮೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ ದಾನ್ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಆನಿ ಪರ್ಗಾವತ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉದಾರ್ ಮನಚೆಂ ದಾನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಜಾತಾ.

Home | Parish | News | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.kiremchurch.com. Powered by eCreators

Contact Us

Our Lady of Remedies Church
Kirem,
Aikala Post 574141 
Mobile : 9663103994