ದುಃಖಿ ಸಾಯ್ಣಿಣಿಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ವಾಡ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ 7.00 ವರಾಂಚಾ ಮಿಸಾ ಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚೆಂ ಸಹಮಿಲನ್ 11.45 ವರಾರ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಗುರ್ಕಾರಾ ಸವೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚಾ ಸವೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ.

 

 

 

 


ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಿಗಾರ್, ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ, ಬಾಪ್ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಂ ಪಿಂಟೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿತಾ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಮಿತಿಚಾ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ಲಾವಿಯಾ ಸುವಾರಿಸ್, ಸಿಸ್ಟರ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ರಿಚ್ಚಾರ್ಡ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಿವಿಧ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತಸೆಂ 60 ಜಣಾಂ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಶ್ರಿಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಡಿ’ಸೊಜಾನ್ ಮೊಗಾಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ವಿವಿಧ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಕ್ ಪುಲಾಂ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುಕಾರ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀಮತಿ ಜೂಲಿಯಾನಾ ಮಿನೇಜಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಸಂಚಾಲಕ್ ವೀರ ಡಿ’ಸೊಜಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ವರ್ದಿ ಸಭೆರ್ ದವರ್ಲಿ. ವಿಗಾರ್ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾಕ್ಷಿಂ ಡಿ’ಸೊಜಾನ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ, ನಾಚ್, ನಾಟ್ಕುಳೊ, ಗಾಯನಾ ದ್ವಾರಿ ಮನೋರಂಜನ್ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜೂಲಿಯಾನಾ ಮಿನೇಜಸನ್ ವಂದಿಲೆಂ. ರೋಯ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಡಿ’ಸೋಜಾನ್ ಕಾರ್ಯೆ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಸೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಾಪ್ ಜಯಪ್ರಕಶಾನ್ ಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಮಾಗ್ಲೊ.

 

 

 

 

Comments powered by CComment

Home | Parish | News | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.kiremchurch.com. Powered by eCreators

Contact Us

Our Lady of Remedies Church
Kirem,
Aikala Post 574141 
Mobile : 9663103994