ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಚೆಂ ವರಸ್ 2020 – ಮಾಗ್ಣೆಂ

ದೆವಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾ ಆನಿ ಪೊಸ್ಣಾರಾ, ಜಿವಿತ್ ತುಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ತೆಂ ಸೊಂಪ್ತಾ. ತುಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಉಗಮ್ ಆನಿ ಅಂತ್ಯ್. ತುವೆಂ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಬರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯೆ ರಚ್ನೆಚೊ ಕುರೊವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಕ್ರ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಸ್ವರೂಪಾಯೆಚೊ ಕರ್ನ್ ತುವೆಂ ರಚ್ಲೊಯ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ತಿಮ್ ಆನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ದೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತುಕಾ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್. ಅವಿಧೇಯ್ಪಣಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾತ್ಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ನ್ ಮರ್ಣಾಚ್ಯೆ ತಣಿರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಚಾವೆಚ್ಯಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಯೋಜನಾಚೆಂ ಶಿಖರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ ಪುತಾ ಜೆಜುಕ್ ಹ್ಯೆ ಸಂಸಾರಿಂ ತುವೆಂ ದಾಡ್ಲೊಯ್ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್‍ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರಿತ್ತ್, ವಿವಿಧ್ ಪಿಡೆಶಿಡೆಂತ್ಲಿಂ ಗೂಣ್ ಕರಿತ್ತ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. ನಿಮಾಣೆಂ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಾಳುನ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ.

ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಫುಡೆಂ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ತುಜೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ವೋತ್. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾ ವರ್ವಿಂ ಕೂಡ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಿವೆಂ ಮಂದಿರ್ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮನ್ ತುಂ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕುಡಿಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್‍ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್, ತಿ ಕೂಡ್ ಪವಿತ್ರ್‍ಪಣಿಂ ಶೆವಟಾಕ್ ಪಾವಶೆಂ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಕುರ್ಪಾ ದಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಪೆಲ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಚಿ ಆನಿ ಜತನ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜುನ್, ಚಿಂತ್ಪಾನ್, ಉತ್ರಾನ್ ಆನಿ ಕರ್ನೆನ್ ಪೆಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಥಂಯ್ ರಚ್. ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ-ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್, ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂನಿ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ದೆಣೆಂ ಉದಾರ್ಪಣಿಂ ಘೆಂವ್ಕ್, ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಮೊಗಾನ್ ಜತನ್ ಕರುಂಕ್, ಭುಗ್ರ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್, ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಾಂಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಿ. ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ಕುಡಿಚೊ ಆನಿ ಜಿವಾಚೊ ನಾಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚಿಂ ಮನಾಂ ತುಂ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರ್. ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್, ವಾಡ್ಯಾಂತ್, ಸೆಜಾರಾ ಜಿಯೆತಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ವಳ್ಕುನ್, ಚಡ್ – ಉಣೆಂ ಭೊಗ್ಸುನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕುರ್ಪಾ ದಿ. ಮನ್ಶಾ ಜೀವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್, ತಾಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್ ಆನಿ ಜತನ್ ಕರ್ತಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಧೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ತೊ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುರ್ಪಾ ದಿ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮಿ ಕರ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಫಳಾಧಿಕ್ ಕರ್. ಹೆಂ ಆಮಿ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಾಚೆಂ ಪವಿತ್ರ್‍ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜುಚ್ಯೆ ನಾಂವಿಂ. ಆಮೆನ್.

Home | Parish | News | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.kiremchurch.com. Powered by eCreators

Contact Us

Our Lady of Remedies Church
Kirem,
Aikala Post 574141 
Mobile : 9663103994