ಅಧ್ಯಕ್ಷ್                    : ರಿಕ್ಸನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್                : ನಿಶಾನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್                : ಸ್ನೇಹಾ ಡಿ’ಸೋಜ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                : ಲವಿಟಾ ಡಿ’ಸೋಜ
ಸಹಕಾಂiÀರ್iದರ್ಶಿ            : ಕ್ಯಾನುಟ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ
ಖಜನ್ದಾರ್                : ಸೋನಿ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ
ಲೆಖ್ ಪಾಕ್                 : ಜೆಸ್ಮಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಖೆಳಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                : ರೋಹಿತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ            : ನಿಕ್ಸನ್ ಸಿಕೇರಾ
ಲಿತುರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ            : ಪ್ರೀಮಾ ಪಿಂಟೊ
ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್ ಪ್ರತಿನದದಿ         : ಗೆವಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜ
ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್         :     ವಿಲ್ಘ್ರೆಡ್ ಮೊನಿಸ್
ನಿರ್ದೇಶಕ್                : ಮಾ.ಬಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ

Home | Parish | News | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.kiremchurch.com. Powered by eCreators

Contact Us

Our Lady of Remedies Church
Kirem,
Aikala Post 574141 
Mobile : 9663103994