1921 ವರಸ್ ಜುಲಾಯಿಚಿ 16 ತಾರಿಕ್, ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾಂನಿ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿವಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್. ದುಬ್ಳಾ ದಾಕ್ಟಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ‘ಅಬ್ಳೆ ಸೊಮಿಯಾಚಿ ಚರಣ್‍ದಾಸಿ, ತುಜ್ಯಾ ಸಬ್ದಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮೆಳಾಚೆಂ ಆದರ್ಶ್ ವಾಕ್ಯ್. ಮರಿ ಆನಿ ಮಾರ್ಥಾಬರಿ ಸೊಮ್ಯಾಚಿ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಆನಿ ವಾವ್ರಾದ್ವಾರಿಂ ತಾಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್, ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಬರಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿಚಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಾ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಜೆಜುಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್. ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಕ್ 95 ವೆಂ ವರ್ಸ್ ಸಂಪ್ತಾನಾ ತೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಏಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದಿತ್ ದೆಣೆಂ. ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ ಆಜ್ ದೆವಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಚುರುಕ್ ಆನಿ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಮೆಟಾಂ, 96 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ, ಹಿ ಬೋವ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಸಂಗತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.


ಅಸಲ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸಂಸ್ಥಾಚೊ ಏಕ್ ಫಾಂಟೊ 1967 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜೆಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಯಾಂತ್ ರೊಯ್ಲೊ ತವಳ್ ಕಿರೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ.ಬಾಜಿಲ್ ಎ.ಡಿ’ಸೊಜಾ ಬಾಪಾಂಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಂನಿ ಸೆವಾ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವರ್ತಿ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ತಾಂಣಿ ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.


ದುಬ್ಳ್ಯಾ – ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಬಾಪಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಕೊವೆಂತಾಚ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಕರ್ಚಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಪುರ್ವ್ ಸೆವಾ ದೀವ್ನ್‍ಂಚ್ಚ್ ಆಸಾತ್. ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್, ಭರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶಿಕವ್ನ್, ವಾಡ್ಯಾನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಜಮಾತೆನಿ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾವ್ನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಸಂಘ್ - ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾÀಂದೆ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ತಾತ್. ಶಿಕ್ಷಣ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ಆನಿ ನಯ್ತಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯ್ - ಶಿಕ್ಷಣಾಕ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಸೆಂ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚಿ ಸೆವಾ ಸರ್ವ್ ವರ್ಗಚ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಗರ್ಜೆವಂತ್ ಭಾವಾಂ - ಭಯ್ಣಿಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್ನ್ ಭೆದ್ -ಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್‍ಯಿ ಆಮಿ ವಾವುರ್ತಾಂವ್.


ಅಶೆಂ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ವಾವ್ರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಇಕ್ರಾಂ ಜಣಾಂ ಭಯ್ಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾಚಿತಾನ್‍ಯಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿತಾತ್. ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಯಾಜಕಾಂಚೊ, ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂಚೊ ಆಮಿ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಉಪ್ಕಾರಿ ಕಾಳ್ಜಾನ್, ಸರ್ವಾಂಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ ಮಾಣ್ತಾಂವ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಹ್ಯಾ ಕೊವೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಂವ್.


ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಅತ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಲೌಕಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೊ ಆಮಿ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.


ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಆಶ್ರಾಖಾಲ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಮಿ ಸದಾಂ ದೆವಾಕ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ತಾ ತಸಲಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರುಂದಿ ಆನಿ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ದಿಂವ್ದಿ. ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

ಭಯ್ಣ್ ಪ್ರೆಸಿಲ್ಡಾ ಬಿ.ಎಸ್.
ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್.

Home | Parish | News | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.kiremchurch.com. Powered by eCreators

Our Lady of Remedies Church
Kirem,
Aikala Post 574141 
Mobile : 8277939352