ಅಧ್ಯಕ್ಷ್                 : ಲಿಲ್ಲಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್                : ಲಿಂಡಾ ರೆಗೊ
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ                : ವಿಕ್ಟರ್ ನಜ್ರೆತ್
ಖಜನ್ದಾರ್                : ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ
ತರ್ಭೆತಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ                : ವೀಡಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಪ್ರತಿನಿಧಿ                    : ಮೆಟಿಲ್ಡಾ ರೆಗೊ, ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಪಿಂಟೊ
ನಿರ್ದೇಶಕ್                : ಮಾ.ಬಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿ’ಮೆಲ್ಲೊ

Home | Parish | News | Sitemap| Contact

Copyright ©2015 www.kiremchurch.com. Powered by eCreators

Contact Us

Our Lady of Remedies Church
Kirem,
Aikala Post 574141 
Mobile : 9663103994